top of page

הגדרת חזון ויעדים

מאת חלי כהן

 

למה חשוב להגדיר חזון עסקי ומה זה בכלל חזון?

תפקידו של החזון הוא להגדיר ולתאר את התמונה העתידית, החלום, האידיאל אליו אנו שואפים כבעלי עסקים, מעין חלום שאנו שואפים להגשים. החזון מגדיר את הזהות העסקית, מהם הערכים החשובים אשר לאורם  אנו מתנהלים ברמת העשייה היומיומית.

דרך החזון  העובדים ידעו בבהירות לאן הם צועדים, מהן מטרות העל והיעדים ואילו ערכים חשובים לחברה. החזון הינו הכח המניע והמאחד של כלל העובדים והוא יוצר תחושת שייכות.

החזון עסקי צריך להיות מנוסח בבהירות, יכול לכלול מספר משפטים וחשוב שיהיה בעל ערך משמעותי. כדי להשלים את תמונת החזון אנו צריכים לציין מטרות ויעדים לעתיד המהווים אבני דרך להתפתחות החברה.

למה חשוב להגדיר מטרות ויעדים?

  • מטרות הארגון הינן מופשטות ולא מדידות ומהן נגזרים יעדים מדידים, ספציפיים, אפשריים, ריאלים ותחומים בזמן.

  • היעדים הם אבני דרך להשגת המטרות שהוגדרו ובעצם האמצעי איתו אנו אמורים להגיע אל המטרות.

  • חשוב לקבוע יעדים ברורים המציבים בפני העובדים אתגרים מדידים אשר יובילו לגיבוש סביב החזון ולהשגת המטרות שהוגדרו .

  • היעדים יכללו לוחות זמנים.

בהיבט העשייה העסקית היומיומית, יעד הוא מה שהעובד צריך להשיג בעבודתו. ברגע שהעובד יודע במדויק ובבהירות מה נדרש ממנו הוא יכול לשפר את היעילות והאפקטיביות של עבודתו וכמובן להביא לידי ביטוי את מלוא הפוטנציאל שלו, כישוריו ומיומנויותיו .

מטרות ויעדים יכולים ורצוי שיהיו גם ברמת הצוות ויש לכך חשיבות רבה בגיבוש הצוות סביב מכנה משותף, יצירת מחויבויות ושיתוף פעולה פורה.

bottom of page