top of page

ניהול תזרים מזומנים

מאת חלי כהן

 

כמעט בכל פגישת ייעוץ עסקי עולה השאלה מהו תזרים מזומנים, איך בונים אותו ומה הוא בעצם נותן לעסק. על סמך שאלות אלו החלטתי לכתוב כמה מילים על ניהול תזרים-

ניהול תזרים מזומנים בעסק הוא כלי ניהולי חשוב ביותר והוא הכרחי להצלחת העסק. עסק שלא מודע למצבו התזרימי הגם כשהוא עסק ריווחי יכול להקלע למשבר תזרימי, מצוקה מול הבנקים ואי עמידה בהתחייבויות ותשלומים. מצוקה בתזרים נגרמת כשאין סנכרון והתאמה בין מועדי ההכנסות למועדי ההוצאות מכאן חשוב לנהל דוח תזרים שייראה לנו את מצבנו בכל נקודת זמן על פני החודש ורצוי על פני שלושה חודשים קדימה.

תזרים מזומנים הינו תמונת מצב העסק מבחינת תנועות מזומנים. התנועות ממוינות לפי תאריך והן כוללות;

 1. הכנסות קיימות בעסק

הכנסות מהפעילות העסקית- כולל שיקים דחויים שניתנו לעסק לציין בתזרים לפי ז"פ.

תקבולים קבועים שאנו מקבלים בתאריך מסויים- ריטיינרים.

הכנסות מאשראי שקיבלנו/הזרמת הלוואה לחשבון ועוד.

 

2. הוצאות העסק

שכירות משרד, ארנונה.

משכורות- יש לציין את הסכום נטו ששולם בפועל.

מיסים- חשוב מאוד לציין צפי במידה והנתון לא ידוע בעת בניית התזרים.

תשלומים לספקים שונים.

פרעון הלוואות ועוד.

 

*כל התנועות נרשמות כשהן כוללות מע"מ.

 

אציין כי הבנקים דורשים מעת לעת דוח תזרים מזומנים של העסק בעת בקשת אשראי נוסף. בעזרת דוח אקסל פשוט ניתן לבנות את הדוח, מעקב ועדכון יומיומי הינן פעולות שאמורות להשתלב בשגרת ניהול העסק ברמת היומית או לפחות השבועית.

bottom of page